قند ایران اسلامی دانشگاه دانشجویان خبر

قند: ایران اسلامی دانشگاه دانشجویان خبر دانشگاه

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی جمعیت فعال به ۴۰ درصد زیاد کردن یافت ، اشتغال ۷۹۰ هزار نفر در سال ۹۶

مقایسه آماری شاخص‌های نیروی کار حاکی از آن است که در سال گذشته به جمعیت شاغل کشور ۷۹۰ هزار و ۵۶۱ نفر و به جمعیت بدون کار کشور نیز ۶ هزار و ۸۰۸ نفر اضافه شده است

جمعیت فعال به ۴۰ درصد زیاد کردن یافت ، اشتغال ۷۹۰ هزار نفر در سال ۹۶

اشتغال ۷۹۰ هزار نفر در سال ۹۶/ جمعیت فعال به ۴۰ درصد زیاد کردن یافت

عبارات مهم : جمعیت

مقایسه آماری شاخص های نیروی کار حاکی از آن است که در سال گذشته به جمعیت شاغل کشور ۷۹۰ هزار و ۵۶۱ نفر و به جمعیت بدون کار کشور نیز ۶ هزار و ۸۰۸ نفر اضافه شده است هست.

به گزارش مهر، بررسی نتیجه های شاخص های نیروی کار در سال ۹۶ نشان می دهد قیمت همکاری اقتصادی یعنی مجموع جمعیت شاغل و بدون کار از ۳۹.۴ درصد در سال ۹۵ به ۴۰.۳ درصد در سال ۹۶ رسید تا جمعیت فعال کشور معادل ۰.۹ درصد زیاد کردن یابد.

جمعیت فعال که با شاخص قیمت همکاری اقتصادی آشنا می شود، از ۲۵ میلیون و ۷۹۱ هزار و ۴۵۰ نفر در سال ۹۵ با زیاد کردن ۷۹۷ هزار و ۳۶۹ نفر، به ۲۶ میلیون و ۵۸۸ هزار و ۸۱۹ نفر در سال ۹۶ زیاد کردن یافت.

جمعیت فعال به ۴۰ درصد زیاد کردن یافت ، اشتغال ۷۹۰ هزار نفر در سال ۹۶

اما از مجموع جمعیت فعال در سال گذشته، ۲۳ میلیون و ۳۷۸ هزار و ۶۱۳ نفر تعداد شاغلان و ۳ میلیون و ۲۱۰ هزار و ۲۰۶ نفر جمعیت بیکاران هستند.

مقایسه جمعیت شاغل و بدون کار در سالهای ۹۶ و ۹۵ حاکی از آن است که در سال گذشته هم جمعیت شاغل کشور زیاد کردن یافت و هم به جمعیت بدون کار کشور افزوده شد.

مقایسه آماری شاخص‌های نیروی کار حاکی از آن است که در سال گذشته به جمعیت شاغل کشور ۷۹۰ هزار و ۵۶۱ نفر و به جمعیت بدون کار کشور نیز ۶ هزار و ۸۰۸ نفر اضافه شده است

به این ترتیب، جمعیت شاغل کشور در سال گذشته ۷۹۰ هزار و ۵۶۱ نفر زیاد کردن پیدا کرد؛ از طرف دیگر در سال گذشته به جمعیت بدون کار کشور نیز ۶ هزار و ۸۰۸ نفر نسبت به سال ۹۵ اضافه شد تا تعداد بیکاران به استناد آمارهای مرکز آمار کشور عزیزمان ایران از ۳ میلیون و ۲۰۳ هزار و ۳۹۸ نفر در سال ۹۵ به ۳ میلیون و ۲۱۰ هزار و ۲۰۶ نفر در سال ۹۶ برسد.

البته به رغم زیاد کردن تعداد بیکاران در سال گذشته ولی به علت زیاد کردن جمعیت فعال و رشد تعداد شاغلان، قیمت بیکاری در سال ۹۶ با ۰.۳ درصد کم کردن از ۱۲.۴ درصد در سال ۹۵ به ۱۲.۱ درصد کم کردن پیدا کرده است.

نرخ بیکاری گروه سنی ۱۵ تا ۲۹ ساله نیز با کم کردن ۰.۶ درصدی از ۲۵.۹ درصد در سال ۹۵، در سال گذشته به ۲۵.۳ درصد رسید.

جمعیت فعال به ۴۰ درصد زیاد کردن یافت ، اشتغال ۷۹۰ هزار نفر در سال ۹۶

بر این اساس، از مجموع جمعیت ۳ میلیون و ۲۱۰ هزار نفری بدون کار در سال ۹۶، یک میلیون و ۷۵۶ هزار و ۱۳۵ نفر از بیکاران در گروه سنی ۱۵ تا ۲۹ سال قرار دارند.

واژه های کلیدی: جمعیت | اشتغال | میلیون | اقتصادی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

جمعیت فعال به ۴۰ درصد زیاد کردن یافت ، اشتغال ۷۹۰ هزار نفر در سال ۹۶

جمعیت فعال به ۴۰ درصد زیاد کردن یافت ، اشتغال ۷۹۰ هزار نفر در سال ۹۶

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz